Algemene Voorwaarden Opleidingen Stichting Dru Netherlands

Artikel 1 - Definities en werking

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  a.        Dru NL: Stichting Dru Netherlands
  b.        Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
  c.        Student: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt. 
  d.        Opleiding: Iedere opleiding, cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door Dru NL wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
  e.        Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de student aan Dru NL verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door studenten volgen van een opleiding bij Dru NL.

 

Artikel 2 - Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.druyoga.nl/algemenevoorwaarden. Dru NL verstrekt aan iedere particulier, die een overeenkomst met Dru NL wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Dru NL en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding en een formulier overeenkomst student door de desbetreffende particulier en de bevestiging van Dru NL aan de particulier na een intakegesprek, dat hij/zij tot de opleiding is toegelaten.
 2. Een particulier heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of hij/zij de inschrijving definitief wil maken.
 3. Een door Dru NL gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een workshop of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
 4. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Dru NL, is Dru NL gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de student. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
 5. Indien Dru NL kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Dru NL door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Dru NL als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.
 7. Bij ziekte van docenten zal er door Dru NL voor vervanging gezorgd worden.

 

Artikel 4 - Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: "de overeenkomst") tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 • a.  De student is aan Dru NL verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
 • b.  Indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub d van dit artikel, tot 42 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Dru NL te Arnhem. De student is alsdan de administratiekosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 75,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 42 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 • c.  Indien de student de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 7 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub d van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Dru NL te Arnhem De student is alsdan 100% van de kosten van het opleidingsjaar van de desbetreffende opleiding verschuldigd.
 • d.  Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b en c vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de student tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Dru NL. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
 • e.  Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de student.
 • f.  Indien de student verzuimt de onder a, b en c genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 15,- voor administratiekosten verschuldigd.
 • g.  Indien de student na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder f genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Dru NL gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
 1. De student de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
 2. De overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te ontbinden.
 3. Over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
 • h.  Indien Dru NL gebruik maakt van een of meer van de sub g genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan. Indien Dru NL overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de student, met een minimum van € 68,-.
 • i.   Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de student overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 5 - Overige rechten en plichten van de student

 1. Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht:
  a.  Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
  b.  De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Dru NL ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
  c.  Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderend.  
  d.  
  Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele andere personen. De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

 

Artikel 6 - Overige rechten en plichten van Dru NL

 1. Dru NL bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Dru NL is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Dru NL zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. Alle teamleden van Dru Nl hebben een geheimhoudingsverklaring getekend om de privacy van studenten te waarborgen.
 3. Dru NL is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
  a.        De student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt.
  b.        Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de aanwezigen.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Dru NL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart Dru NL voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medestudenten.
 2. Dru NL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de student in de centra van Dru NL.
 3. Dru NL is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dru NL of haar docenten.
 4. De student vrijwaart Dru NL voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

 

Artikel 8 - Overige bepalingen

 1. Indien een student meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.
 2. Tot twee weken voor aanvang van een workshop kan men kosteloos annuleren.
 3. Het cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en het is dan ook niet toegestaan dit op de een of andere manier te vermenigvuldigen zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Dru NL. Dit geldt ook voor beeld- en geluidsopnamen van de bijeenkomsten.
 4. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Dru NL geluid- en beeldopnames te maken tijdens de opleiding.
 5. Dru is een geregistreerd handelsmerk. Dit is van toepassing op zowel diensten als producten. De naam en het logo mogen niet zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dru NL gebruikt worden.

 

Artikel 9 - Nederlands recht en bevoegde Rechter
Op de overeenkomsten met Dru NL is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Dru NL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.