Structuur van de opleiding

Module 1 t/m 8

Gedurende de opleiding introduceren we de fundamenten van Dru Yoga: grondbeginselen, sequenties (bewegingsreeksen), pranayama, meditatie, anatomie en fysiologie. Dit alles wordt duidelijk uitgelegd in de zestien begeleidende cursusboeken. De weken tussen de modules zijn bedoeld om de relevante stof te bestuderen en een oefenprogramma te volgen. We raden je aan een dagboek bij te houden.
Tijdens de opleiding wordt regelmatig stof herhaald. Je kunt zo de lesstof nog meer deel van jezelf maken. Tijdens de eerste acht modules introduceren we communicatievaardigheden en didactiek. We beginnen met speelse oefeningen en activiteiten in kleine groepen. Het oefenen in deze vaardigheden komt als vast onderdeel van de opleiding regelmatig aan bod. Gedurende het jaar vinden er evaluatiegesprekken plaats om je vorderingen te bespreken.
 

Module 9 t/m 16

In het tweede gedeelte gaan we dieper in op de essentie van Dru Yoga. Hoe werkt Dru Yoga? Hoe kun je het therapeutisch toepassen? Hoe kun je de oefeningen afstemmen op de specifieke behoeften van je cursisten? We introduceren nieuw materiaal, maar herhalen daarnaast eerder geleerde houdingen en sequenties om de subtiele aspecten meer uit te diepen. Er wordt in het laatste jaar ook aandacht besteed aan het opzetten van een eigen yogapraktijk. De opleiding wordt afgesloten met een examen.
 

Toetsen

Tijdens opleidingsdagen worden korte toetsen afgenomen over de inhoud van de cursusboeken. Het gaat om multiple choice vragen en soms om open vragen. Je krijgt ruim de tijd om je op een toets voor te bereiden. Van te voren wordt duidelijk aangegeven op welke onderwerpen de vragen betrekking hebben. 
 

Stage

We raden je aan om stage te lopen bij een gekwalificeerde Dru Yoga docent. Bespreek of het mogelijk is om verschillende onderdelen van een les te geven en vraag om feedback. Schrijf telkens een lesplan uit en vraag de docent dit na afloop te tekenen. Dit is een belangrijke fase in het leerproces om de verantwoordelijkheid voor je eigen yogalessen te kunnen dragen.
 

Lesgeven

Er is bewust voor gekozen de opleiding zodanig te structureren dat de moeilijkheidsgraad van de houdingen, sequenties en pranayama geleidelijk opgebouwd wordt. Op dezelfde manier introduceren we de didactische vaardigheden, zodat je tijd hebt om alles wat je leert te integreren. 
 
We raden je aan om niet te snel te gaan lesgeven, omdat:
Je tijd nodig hebt om de lesstof, de technieken en de praktijk te integreren en ook om te kunnen invoelen hoe diep de werking van Dru Yoga kan zijn.
 
Als je wilt beginnen met lesgeven na module 8, verwachten we van je:
1. Dat je een praktijktoets met goed gevolg aflegt. Deze toets moet schriftelijk worden aangevraagd. De praktijktoets vindt plaats in module 9 of 10.
2. Dat je de toetsen van het eerste jaar met goed gevolg hebt afgelegd.
3. Dat je studentlid wordt van het Professional Register of Dru Yoga Teachers.
 
Je mag je onder geen enkele voorwaarde Dru Yoga docent noemen voordat je het eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd.
 

Exameneisen

Om het Dru Yoga diploma te behalen, wordt het volgende van je verwacht:
1. Dat je alle modules hebt gevolgd.
Als je een module mist, bestaat de mogelijkheid dit het volgende cursusjaar in te halen. Indien er plaats is, kun je de gemiste module eventueel in andere Dru Yoga opleidingscentra in het buitenland inhalen. Als je twee modules mist, kun je de opleiding niet voortzetten voordat je deze hebt ingehaald.
 
2. Dat je alle toetsen en opdrachten met goed gevolg hebt afgerond. Alle schriftelijke opdrachten moeten met goed gevolg zijn afgerond, uiterlijk een jaar na het voltooien van de opleiding. Als dat niet mogelijk is, dient het laatste jaar 
van de opleiding herhaald te worden om deel te kunnen nemen aan het examen. 
De opdrachten staan beschreven in appendix 2.
 
3. Dat je een praktijkexamen aflegt. 
Je krijgt een persoonlijke examenopdracht met een 
activatie, een EBR of sequentie, een asana en een ontspanning. Hiervoor moet een lesplan worden geschreven dat uitgevoerd wordt op het praktijkexamen. Dit lesplan behoort twee weken voor het examen te zijn ingeleverd zodat de examinatoren eventueel aanvullingen kunnen geven. Het lesplan maakt deel uit van het examen.
 

Herkansing

Mocht je onverhoopt gezakt zijn dan kun je tot 1 jaar na datum van het examen herkansen. Dit in overleg met een van de docenten.
 

Diploma

De hoofdzetel van de opleiding is gevestigd in United Kingdom.Je diploma wordt uitgereikt door The International School of Dru Yoga en mede ondertekend namens Dru Netherlands. Dit diploma maakt het mogelijk je in het Professional Register of Dru Yoga Teachers te laten registreren. The International School of Dru Yoga is erkend door de Yoga Alliance. 
 

Cursusboeken

De cursusboeken zijn met grote zorg samengesteld en zijn bedoeld om de aangeboden stof te verankeren en te verdiepen. Tijdens iedere module krijg je het bijbehorende cursusboek uitgereikt. Verder adviseren we je aanvullend studiemateriaal te gebruiken. Voor aanvullend studiemateriaal zie appendix 3.
 

Persoonlijke begeleiding

Er wordt voor iedere student minimaal een gesprek per jaar ingeroosterd. Je hebt dan de gelegenheid om samen met een docent te kijken naar je vooruitgang en naar manieren die jou persoonlijk helpen om zoveel mogelijk profijt te hebben van de opleiding. Gebruik deze mogelijkheid om vragen te stellen, over fysieke, emotionele of spirituele aspecten van Dru Yoga. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om vragen over de lesstof per email te stellen aan de docenten. 
 

Regiogroepen

Een regiogroep heeft tot doel om ervaringen uit te wisselen, de lesstof te oefenen en elkaar te ontmoeten. We maken een groepsindeling per regio voor alle studenten en stimuleren iedereen hieraan deel te nemen. We raden aan om minstens 1x bij elkaar te komen in de periode die tussen de modules ligt.
 

Summerschool

Een aantal dagen vol plezier, onderricht en creativiteit. Elk jaar organiseren we speciaal voor de Dru Yoga studenten een ‘Summerschool’. Deze vindt plaats in Nederland of in UK. Dit is facultatief, maar we raden je aan om tijdens de opleiding minstens een keer deel te nemen. Deze bijeenkomst met medestudenten uit verschillende landen voegt een extra dimensie toe aan je opleiding. Je krijgt de kans om de deskundigheid van de docenten ten volle te benutten en bepaalde aspecten van asana’s, sequenties, pranayama en meditatie verder uit te diepen. 
 

Professional Register of Dru Teachers

Na het behalen van je diploma kun je lid worden van het Professional Register of Dru Teachers.
Daar Dru Yoga steeds in ontwikkeling is, word je geacht jaarlijks een aantal nascholingsdagen te volgen om je kwalificatie als erkende Dru Yoga docent te behouden. Deze dagen zijn uitsluitend toegankelijk voor registerleden. Behalve van het op peil houden van je niveau als yogadocent biedt het lidmaatschap je ook een aantal andere aantrekkelijke voordelen; hierover word je tezijnertijd geinformeerd.
Onze opleiding is erkend is door Yoga Alliance Europe. Je kunt je als lid van het Register ook daar laten registreren. 
 

Studentlidmaatschap Professional Register of Dru Yoga Teachers

Als je geslaagd bent voor je praktijktoets na acht modules en wilt starten met lesgeven, ben je verplicht studentlid te worden van het Professional Register of Dru Teachers. 
Het lidmaatschap biedt je een aantal voordelen. Je wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.