Klachtenprocedure

Dit artikel is van toepassing in het geval er een klacht ingediend wordt.

Klachten die schriftelijk, voorzien van volledige naam en adresgegevens van de indiener, bij de Raad van Toezicht zijn ingediend, worden binnen 4 weken in behandeling genomen. Naar aanleiding van de klacht staat het de Raad van Toezicht vrij, naar eigen goeddunken, de klacht met de betrokken personen te bespreken. 
 
De Raad van Toezicht neemt een besluit over de klacht en de betrokkene zal daarover schriftelijk geïnformeerd worden. Indien men niet akkoord is met het genomen besluit dan is het mogelijk om binnen een maand bezwaar te maken. 
Een onafhankelijke persoon geeft dan advies om daarna samen met de Raad van Toezicht tot een besluit te komen. Alle besluiten van de Raad van Toezicht zijn onherroepelijk.
 
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit leden van het bestuur van Dru Netherlands:
  • Mw. S. MacCuish
  • Mw. Q. Wentink
  • Mw. J. van Alphen
Onafhankelijke persoon:
  • Hr. W. Kamphuis

De Overmaat 73, 6831 AG Arnhem